( تا انتها حضور )امشب در يك خواب عجيب ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
(اينجا هميشه تيه ) ظهر بود. ابتداي خدا بود. ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( سمت خيال دوست )ماه رنگ تفسير مس بود. ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( تنهاي منظره ) كاج هاي زيادي بلند. ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( تنهاي منظره ) كاج هاي زيادي بلند. ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( چشمان يك عبور ) سمان پر شد از خال ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( بي روزها عروسك ) اين وجودي كه در نور ادراك( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( متن قديم شب ) اي ميان سخن هاي سبز نجومي ! ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( اينجا پرنده بود ) اينجا پرنده بود ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
(هم سطر، هم سپيد)صبح است‌گنجشك محض ( سهراب سپهری ) . - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
(از آبها به بعد) روزي كه دانش لب آب ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( اكنون هبوط رنگ ) سال ميان دو پلك را ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( اكنون هبوط رنگ ) سال ميان دو پلك را ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
(وقت لطيف شن) باران اضلاع فراغت ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( نزديك دورها) زن دم درگاه بود ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( اي شور، اي قديم) صبح شوري ابعاد عيد ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( تا نبض خيس صبح ) آه‌، در ايثار سطح ها( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( هميشه)عصر چند عدد سار ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( دوست ) بزرگ بود بزرگ بود ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( سهراب سپهری ) صدا كن مراصدا كن مرا. ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
(نداي آغاز )كفش هايم كو،( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( از سبز به سبز ) من در اين تاريكي ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
(جنبش واژه زيست) ( سهراب سپهری ) ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( آفتابي ) صداي آب مي آيد ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( ورق روشن وقت) از هجوم روشنايي( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
(پرهاي زمزمه) مانده تا برف زمين آب شود. ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( سوره تماشا ) به تماشا سوگند ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( شب تنهايي خوب ) گوش كن ، دورترين مرغ جهان مي خواند. ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( صداي ديدار ) با سبد رفتم به ميدان‌ ( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
( تپش سايه دوست) تا سواد قريه راهي بود( سهراب سپهری ) - پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد